Thon Hotel Arena

Oppdrag: Medvirkning i detaljreguleringsprosess for Thon Hotel Arena og Nova Spectrum sammen med A-LAB.
Utfordring: Transformere eksiterende hotell fra en landlig til en urban situasjon og forsterke velfungerende konferansearealer.
Løsning: Nye fløyer mot sør og vest danner aktive vegger og spiller videre på hotellets kvaliteter og uttrykk mot gater og nye plassrom.

Kommunens krav om «Volum og funksjonsanalyse», «Byromsprogram» og «Estetisk redegjørelse», i tillegg til konsekvensutredninger, reguleringskart og reguleringsbestemmelser har gjort det nødvendig å illustrere den nye reguleringen med et skisseprosjekt. Vi har også gjennomført fasadestudier av en mulig utvidelse innenfor nye rammer.

Utvidelsen i seks etasjer omfavner, forsterker og underordner seg hotellet. Høyden hensyntar solforhold mot den nye Messeparken i nord. Eksisterende hotell opprettholder tyngdepunktet i bebyggelsen. De nye takflatene utnyttes til overvannshåndtering og takterrasser med beplantning som beriker takflaten sett fra høyereliggende bygninger og åsen. Kvalitetene med utsyn og gjennomlys i sentrale knutepunkt i eksisterende hotell videreføres, og bidrar til skalering og artikulering av det nye sammenhengende bygningsvolumet.

Eksisterende hotell utmerker seg ved høy kvalitet i materialbruk og detaljer. De to nederste etasjene er åpne og publikumsrettet mens de øvrige etasjene har hotellrom. Syvende etasje er inntrukket og i en mørk fargetone.

Proporsjonene i det lysgrå steinfeltet videreføres og oppløses i et stormasket nett med dybde. Hotellromsvinduer, balkonger, etasjeskiller og solcellepaneler fyller ut nettet, som tråder i en vev.

Glasset i sørfasaden vil virke som en støyskjerm mot Rv159 og innvendige og utvendige grønne elementer vil visuelt skjerme for trafikken. Hotellets åpne og innbydende nedre etasjer vil få et tilskudd med «Palmehage» og mulig kafe mot Messeparken, og gjøre hotellets «Storstue» attraktiv for besøkende som ikke bor på hotellet.

Se prosjektdetaljer

Thon Hotel Arena er en del av en omfattende områderegulering for Lillestrøm.
Illustrasjon: A-LAB
Illustrasjon: SOLA
Materialitet eksisterende hotell
Foto: Ellingard Naturstein

Prosjektdetaljer: Thon Hotel Arena

Oppdragsgiver Olav Thon Gruppen
Kontaktperson Elisabeth Edin Ruge
Areal 14 500 m² tilbygg
Ferdigstilt Skisseprosjekt og regulering
Sted Lillestrøm
Prosjekteringsgruppe SOLA,
A-LAB,
Norconsult,
Egil Berge
Illustrasjoner Fabel Arkitekter

Relaterte prosjekter

Nellikstredet
Nye Rikshospitalet, Gaustad
NTNU Campus, Trondheim