Campusplan NMBU 2019-2040

Oppdrag: NMBUs campusutvikling 2019 – 2040.
Utfordring: Samle et spredt campus og skape nye forbindelser mellom eksisterende og nye bygg.
Løsning: Sentrale og utadrettede funksjoner legges langs en ny akse, Uraksen, og eksisterende plasser og møtepunkter utvikles til flerbruk på tvers av universitetsavdelingene.

Historikk. NMBU består av syv fakulteter, hvor seks av disse er lokalisert på Campus Ås. Det siste fakultet, Veterinærhøyskolen, samlokaliseres ved ferdigstilling av nybygg i 2021.

Utfordring. NMBU hadde i 2015 rundt 5200 studenter og 1700 ansatte som arbeider og studerer i et komplekst bygningsmiljø av historiske og moderne bygninger fordelt over 6000 dekar. NMBU ønsket å få utviklet en Campusplan som så på lokalisering av avdelinger, sambruk, gjenbruk, utviklingsområder og nybygg. Dagens Campus har veldig spredt bebyggelse og lite kontakt mellom de ulike avdelingene og områdene rundt. Flere av bygningen trenger oppgradering og ombygging for å møte dagens krav til undervisnings- og arbeidsforhold. Med det nye Veterinærbygget og Fellesbygget vil tyngden i Campus skifte fra dagens situasjon. Nye kjøremønstre og gangforbindelser vil også bidra til en annen flyt av studenter og ansatte gjennom området. Campusplanen skulle bygge på helhetsplanen utviklet tilbake i 2010 (av Fabel Arkitekter), men gå enda lenger i dybden på de enkelte fakultetene og deres behov.

Grep. Man ønsker å oppnå en sammenhengende campusakse fra Campus Øst til det nye veterinærbygget i nordvest. For å få til dette er det viktig at sentrale og utadrettede funksjoner legges langs denne aksen og skaper liv i gaten. Ulike plasser og møtepunkter skal dyrkes og utvikles til flerbruk på tvers av universitetsavdelingene, men også andre samfunnslag for tettstedet.

Campus Øst. Ved å fortette i Campus Øst, som er angrepspunktet til Campus fra Ås sentrum, ønsker en å signalisere at en nå kommer til universitetsområdet, samtidig som området kobler seg mot byen med større funksjonsblanding enn resten av universitetsområdet. Universitetet får selskap med et nytt hotell og næringsareal som sammen med eksisterende kultur- og idrettsanlegg vil skape et mangfoldig knutepunkt. I randsone mot eksisterende lav boligbebyggelse, legges student- og private boliger. I forbindelse med en nye barnehage, etableres flere leiligheter og en dagligvarebutikk.

Tunet. I de historiske bygningen rundt tunet sentral på Campus flytter man ut fakulteter og administrasjon fra de nedre etasjene til fordel for utadrettede tjenester via studentorganisasjoner, samt kantine og bibliotek. Administrasjon og kontorer legges i øvre etasjer. Den nyrestaurerte Urbygningen får nytt liv med cafe og flere elvefunksjoner i de nedre etasjene.

Uraksen. Campusaksen fortsetter ned i den “nye uraksen” og aktiveres av Fellesbygget og Veterinærbygget med sine hovedinnganger inn fra aksen.

Se prosjektdetaljer

Prosjektdetaljer: Campusplan NMBU 2019-2040

Oppdragsgiver NMBU, rammeavtale
Kontaktperson Nicca Gade Christensen
Areal 6 km2
Ferdigstilt Utviklingsplan 2015
Sted Ås

Relaterte prosjekter

Nellikstredet
Nye Rikshospitalet, Gaustad
NTNU Campus, Trondheim